نمونه گواهینامه

نمونه گواهینامه ارائه شده توسط مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران با امضای آقای دکتر واحدی ریاست مرکز در سال 96

 

asa