نمونه گواهینامه

نمونه گواهینامه ارائه شده توسط مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت با امضای آقای دکتر واحدی ریاست مرکز در سال 96