مدلسازی و تحلیل رفتار ژنراتور سنکرون به همراه AVR ، Governer و PSS با استفاده از Digsilent

تاریخ شروع :96/12/15

مدت دوره :16 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره