دوره آموزشی ترموگرافی سطح یک- مرداد 98

تاریخ شروع :98/05/01

مدت دوره :24

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

مشاهده دوره

ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 98

تاریخ شروع :1398/02/07

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- مهر 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۷/۲۴

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره

دوره ترموگرافی پیشرفته سطح 1- اردیبهشت 97

تاریخ شروع :۱۳۹۷/۰۲/۲۲

مدت دوره :24 ساعت

وضعیت دوره : برگزار شده

مشاهده دوره