Button text

مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه اساتید دانشگاه و متخصصان صنعتی برای بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۶،  دوره‌های آموزشی با سرفصل های زیر برنامه ریزی کرده است.

فهرست دوره های زمستانی