تست و پایش ژنراتور

امروزه هزینه‌های گزاف احداث و راه اندازی نیروگاه‌های جدید (و تجهیزات گران قیمت آن مانند ژنراتور )، مسائل اقتصادی حاکم بر بهره برداری از نیروگاه‌های موجود و موانع زیست محیطی که در قبال احداث نیروگاه‌های جدید وجود دارد موجب شده است که افزایش عمر نیروگاه‌ها از اهمیت فوق العاده ای در جهان برخوردار گردد.

حفظ بازدهی بالای ژنراتور های الکتریکی در تولید پیوسته برق در نیروگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. دما، کیفیت عایق‌ها و همچنین عملکرد سیستم خنک کننده میزان تولید و عمر مفید ژنراتور ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مهم توجه ویژه به پایش وضعیت ماشین‌های الکتریکی به ویژه در ژنراتور های سنکرون به مراتب افزایش می‌دهد.

اهمیت تست و پایش

با توجه به عدم برقراری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در اکثر نیروگاه‌های کشور بجاست که به برخی از موانع موجود در راه استقرار P.M. در نیروگاه‌ها اشاره شود:

عدم توجه و آشنایی مدیران به اهمیت و نقش فعالیت‌های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و عدم پشتیبانی همه جانبه در زمینه پیاده‌سازی سیستم از جمله مسایل است.

همچنین درگیر بودن مسوولان با مشکلات روزمره در مورد نقص‌های اضطراری، در اختیار نداشتن ابزارهای مناسب و عدم وجود سیستم مناسب جهت تأمین بازخورهای اطلاعاتی به منظور کمک به فعالیت‌های برنامه‌ریزی و سازماندهی و کنترل کارهای تعمیراتی از دیگر مشکلات موجود است.

ضمناً غالب بودن تفکر درمان به جای پیشگیری در روحیه کارکنان تعمیراتی نبود انگیزه در کارکنان تعمیراتی و عدم وجود سیستم ارزیابی و کارانه مناسب جزو مسایل به شمار می‌آید.

تفکر پرسنل تعمیراتی نسبت به فعالیت‌های (P.M.) به عنوان کارهای اضافی، ضعف عملکرد بخش مهندسی و برنامه‌ریزی برای تدوین و پیگیری‌ کارها نیز از دیگر مشکلات را تشکیل می‌دهد.

آشنانبودن کارکنان بهره‌برداری و مشارکت آنها در اجرای فعالیت‌های (P.M.)، کمبود و نبود منابع برای تهیه مستندات لازم و تعریف فعالیت‌ها نیز جزو مسایل است.
اولویت‌بندی نکردن تجهیزات و فعالیت‌های تعریف شده و وجود مشکل زمانبندی در اجرای فعالیت‌ها و عدم وجود یک سیستم مکانیزه متناسب با نیازهای نیروگاهی در زمینه کمک به برنامه‌ریزی جزو دیگر مسایل است.

در این راستا مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصان صنعتی اقدام به ارائه خدمات تست و پایش این المان حیاتی سیستم قدت نموده است. مجموعه خدمات این مرکز تحت عناوین زیر می‌باشد: