نظر سنجی

ضمن قدردانی از حضور شما در دوره آموزشی خواهشمند است با تکمیل فرم زیر، مجریان دوره را در ارتقاء سطح کیفی برنامه‌های آتی یاری فرمائید.

 

درکدام یک از دوره های مرکز تست و پایش شرکت نموده اید؟

لطفا تاریخ دوره ای که شرکت نموده اید را انتخاب نمایید.

تسلط استاد به مطالب ارائه شده چکونه است؟
عالیخوبمتوسطضعیف

سازماندهی مطالب و ارتباط منطقی آن‌ها ازدیدگاه شما چگونه بود؟
عالیخوبمتوسطضعیف

مدرس از نظر فن بیان، نحوه ارائه مطالب وتوانایی در انتقال مفاهیم چگونه است؟
عالیخوبمتوسطضعیف

سطح حوصله و شکیبایی استاد چگونه است؟
عالیخوبمتوسطضعیف

استفاد بهینه از وقت کلاس توسط استاد چگونه بود؟
عالیخوبمتوسطضعیف

میزان تناسب موضاعت مطرح شده استاد با نیازهای سازمانی شما چگونه بود؟
عالیخوبمتوسطضعیف

از نظر شمامدت زمان اجرای دوره چگونه بود؟
عالیخوبمتوسطضعیف

در صورت تمایل نام خود را وارد نمایید.

خواهشمند است چنانچه نظر یا پیشنهادی به منظور ارتقای کیفی برنامه‌های آتی دارید، آن راذکر نمایید.

برای برنامه‌های آینده، علاقمند به حضور در کدام یک از دوره های آموزشی مرکز تست و پایش هستید؟