تست و پایش الکتروموتور

الکتروموتور ها (موتورهای الکتریکی) نقش محوری در فرایندهای.مختلف مربوط به تغییر انرژی الکتریکی به مکانیکی در واحدهای صنعتی مختلف را دارند. از این رو قابلیت اطمینان و آماده بودن آن‌ها اهمیت فراوانی برای صنعت برق دارد.

در حالت کلی موتورهای الکتریکی قابل اطمینان هستند.ولی در نهایت پس از مدتی کارایی خود را از دست می‌دهند، در موارد اندکی حتی موتورهای جدید در همان ابتدای استفاده کارایی خود را به دلیل فقدان طراحی مناسب، شرایط نامناسب بهره‌برداری و یا نصب نادرست از دست می‌دهند.

خطا و خرابی در موتورهای الکتریکی باعث زمان‌های از کار افتادگی فراوان و در نتیجه کم شدن بازده اقتصادی به دلیل هزینه تعمیرات می‌شود. برخی از خرابی‌ها امکان منجر شدن به اثرات فاجعه بار بر ایمنی کل تأسیسات را دارند. از این رو بحث پایش وضعیت و مانیتورینگ الکتروموتور ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.تا عیوب و ایرادات را شناسایی کرده و از خطاها و خرابی‌های بزرگ جلوگیری کند.

امروزه بحث پایش وضعیت و مانیتورینگ الکتروموتور ها و.ماشین‌های الکتریکی جزو بخش‌های اساسی کارخانجات و کارگاه‌ها در کشورهای پیشرفته می‌باشد. با این حال در کشور ما این موضوع از اهمیت کمتری برخوردار است. خوشبختانه در سالیان اخیر با رشد روزافزون صنایع داخلی بحث تست و پایش نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا مرکز تست و پایش ماشین‌های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران.با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصان صنعتی اقدام به ارائه خدمات تست و پایش این المان حیاتی سیستم قدت نموده است.

مجموعه خدمات این مرکز تحت عناوین زیر می‌باشد: